چاراویماق

هر آن چیزی که در دسته بندی های دیگر قرار نگیرد در این دسته بندی آورده خواهد شد که متشکل از همه چیز می باشد.