صفحه اصلی / دانستنی های پزشکی / میزان سوزاندن کالری ۲۰۸ ورزش و فعالیت روزانه

میزان سوزاندن کالری ۲۰۸ ورزش و فعالیت روزانه

ردیف فعالیت و یا ورزش در ۱ ساعت ۶۰ کیلوگرم ۷۰ کیلوگرم ۸۰کیلوگرم ۹۰ کیلوگرم ۱ دوچرخه سواری ، دوچرخه کوهستان ، BMX ۵۰۲ ۵۹۸ ۶۹۵ ۷۹۱ ۲ دوچرخه سواری ، ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۳ دوچرخه سواری ، ۲۰ مایل در ساعت ، مسابقه ۹۴۴ ۱۱۲۶ ۱۳۰۸ ۱۴۸۹ ۴ دوچرخه سواری ، ۱۰-۹/۱۱مایل در ساعت ، سبک ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۵ دوچرخه سواری ، ۱۲-۹/۱۳ مایل در ساعت ، متوسط ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۶ دوچرخه سواری ، ۱۴-۹/۱۵ مایل در ساعت ، شدید ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۷ دوچرخه سواری ، ۱۶-۱۹ مایل در ساعت ، بسیار سریع ، مسابقه ۷۰۸ ۸۴۴ ۹۸۱ ۱۱۱۷ ۸ یک چرخه سواری(تک چرخ با صندلی و پدال) ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۹ ،Stationary cycling, very lightدوچرخه سواری ثابت ، بسیار سبک ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۰ ،Stationary cycling, lightدوچرخه سواری ثابت ، سبک ۳۲۵ ۳۸۷ ۴۴۹ ۵۱۲ ۱۱ Stationary cycling, moderate ،دوچرخه سواری ثابت ، در حد متوسط ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۲ ،Stationary cycling, vigorousدوچرخه سواری ثابت ، شدید ۶۲۰ ۷۳۹ ۸۵۸ ۹۷۷ ۱۳ Stationary cycling, very vigorous ،دوچرخه سواری ثابت ، بسیار شدید ۷۳۸ ۸۸۰ ۱۰۲۲ ۱۱۶۳ ۱۴ Calisthenics, vigorous, pushups, situps…،ورزشهای ایروبیک کالیستینک ، شدید ، شنا بروی زمین و دراز نشست ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۵ ، Calisthenics, lightورزشهای ایروبیک کالیستینک ،سبک ۲۰۷ ۲۴۶ ۲۸۶ ۳۲۶ ۱۶ ،Circuit training, minimal restآموزشهای مداری((Circuit trainingبا حداقل استراحت ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۷ ،Weight lifting, body building, vigorousوزنه برداری و بدنسازی ، بدن سازی شدید ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۱۸ ،Weight lifting, light workoutوزنه برداری و بدنسازی ، تمرینات سبک ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۹ ، Health club exerciseورزش باشگاهی برای سلامت ۳۲۵ ۳۸۷ ۴۴۹ ۵۱۲ ۲۰ ، Stair machineدستگاه پله ۵۳۱ ۶۳۳ ۷۳۵ ۸۳۸ ۲۱ ،Rowing machine, lightماشین پارو زنی ،سبک ۲۰۷ ۲۴۶ ۲۸۶ ۳۲۶ ۲۲ ،Rowing machine, moderateماشین پارو زنی ، متوسط ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۲۳ Rowing machine, vigorous، ماشین پارو زنی ، شدید ۵۰۲ ۵۹۸ ۶۹۵ ۷۹۱ ۲۴ Rowing machine, very vigorous ،ماشین پارو زنی ، بسیار شدید ۷۰۸ ۸۴۴ ۹۸۱ ۱۱۱۷ ۲۵ Ski machine،ماشین اسکی یا اسکی فضایی ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۲۶ Aerobics, low impact ،ایروبیک ، با شدت کم ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۲۷ ،Aerobics, high impactایروبیک ، با شدت زیاد ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۲۸ Aerobics, step aerobics ،ایروبیک ، ورزش های ایروبیک استپ ۵۰۲ ۵۹۸ ۶۹۵ ۷۹۱ ۲۹ ،Aerobics, generalایروبیک ((general ۳۸۴ ۴۵۷ ۵۳۱ ۶۰۵ ۳۰ ،Jazzercise(تلفیقی از حرکات موزون و تمرینات استقامتی و ….) ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۳۱ ، Stretching, hatha yogaکشش ، یوگا hatha ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۳۲ ، Mild stretchingکشش خفیف ۱۴۸ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۳۳ ۳۳ ،Instructing aerobic classکلاس های آموزش ورزشهای هوازی ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۳۴ Water aerobics، ورزش های ایروبیک آبی ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۳۵ Ballet, twist, jazz, tap، باله ۲۶۶ ۳۱۷ ۳۶۸ ۴۱۹ ۳۶ Ballroom dancing, slowرقص سالنی ، آهسته ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۳۷ Ballroom dancing, fast ،رقص سالنی، سریع ۳۲۵ ۳۸۷ ۴۴۹ ۵۱۲ ۳۸ ،Running, 5 mph (12 minute mile)دویدن، ۵ مایل در ساعت ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۳۹ Running, 5.2 mph (11.5 minute mile) ،دویدن، ۲/۵ مایل در ساعت ۵۳۱ ۶۳۳ ۷۳۵ ۸۳۸ ۴۰ ، Running, 6 mph (10 min mile)دویدن، ۶ مایل در ساعت ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۴۱ Running, 6.7 mph (9 min mile)، دویدن، ۷/۶ مایل در ساعت ۶۴۹ ۷۷۴ ۸۹۹ ۱۰۲۴ ۴۲ ، Running, 7 mph (8.5 min mile)دویدن، ۷ مایل در ساعت ۶۷۹ ۸۰۹ ۹۴۰ ۱۰۷۰ ۴۳ Running, 7.5mph (8 min mile)دویدن، ۵/۷ مایل در ساعت ۷۳۸ ۸۸۰ ۱۰۲۲ ۱۱۶۳ ۴۴ Running, 8 mph (7.5 min mile)، دویدن، شرقی ۸ مایل در ساعت ۷۹۷ ۹۵۰ ۱۱۰۳ ۱۲۵۶ ۴۵ ، Running, 8.6 mph (7 min mile)دویدن، ۶/۸ مایل در ساعت ۸۲۶ ۹۸۵ ۱۱۴۴ ۱۳۰۳ ۴۶ ، Running, 9 mph (6.5 min mile)دویدن، ۹ مایل در ساعت ۸۸۵ ۱۰۵۶ ۱۲۲۶ ۱۳۹۶ ۴۷ Running, 10 mph (6 min mile)، دویدن، ۱۰ مایل در ساعت ۹۴۴ ۱۱۲۶ ۱۳۰۸ ۱۴۸۹ ۴۸ Running, 10.9 mph (5.5 min mile)، دویدن، ۹/۱۰مایل در ساعت ۱۰۶۲ ۱۲۶۷ ۱۴۷۱ ۱۶۷۵ ۴۹ Running, cross country، دویدن میان کشوری،cross country ۵۳۱ ۶۳۳ ۷۳۵ ۸۳۸ ۵۰ Running, general، دویدن، general)) ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۵۱ Running, on a track, team practice، دویدن، در پیست تمرین ، ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۵۲ ،Running, stairs, upدویدن، از پله ها ، به سمت بالا ۸۸۵ ۱۰۵۶ ۱۲۲۶ ۱۳۹۶ ۵۳ Track and field (shot, discus)، دو و میدانی ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۵۴ Track and field (high jump, pole vault)، دو و میدانی (پرش ارتفاع ، پرش با نیزه) ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۵۵ Track and field (hurdles)، دو و میدانی با(مانع) ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۵۶ ، Archeryتیر اندازی ۲۰۷ ۲۴۶ ۲۸۶ ۳۲۶ ۵۷ ،Badmintonبدمینتون ۲۶۶ ۳۱۷ ۳۶۸ ۴۱۹ ۵۸ ، Basketball game, competitiveبازی بسکتبال ، رقابتی ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۵۹ Playing basketball, non game، بازی بسکتبال ، غیر رقابتی ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۶۰ داوری ،Basketball, officiatingبسکتبال ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۶۱ ، Basketball, shooting basketsبسکتبال ، پرتاپ به سبد ۲۶۶ ۳۱۷ ۳۶۸ ۴۱۹ ۶۲ Basketball, wheelchair، بسکتبال ، معلولین با صندلی چرخدار ۳۸۴ ۴۵۷ ۵۳۱ ۶۰۵ ۶۳ Running, training, pushing wheelchair،آموزش دومیدانی ، هل دادن صندلی چرخدار ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۶۴ Billiards ،بیلیارد ۱۴۸ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۳۳ ۶۵ Bowling، بازی بولینگ ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۶۶ Boxing, in ring،بکس در رینگ ۷۰۸ ۸۴۴ ۹۸۱ ۱۱۱۷ ۶۷ ،Boxing, punching bagبکس با کیسه شنی ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۶۸ Boxing, sparring،مبارزه ی بکس ۵۳۱ ۶۳۳ ۷۳۵ ۸۳۸ ۶۹ Coaching: football, basketball, soccer…،مربیگری : فوتبال ، بسکتبال ، فوتبال… ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۷۰ ،Cricket (batting, bowling)کریکت (ضربه به توپ و گرفتن توپ) ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۷۱ Croquet،کروکت(نوعی بازی با گوی و حلقه ) ۱۴۸ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۳۳ ۷۲ Curling،کرلینگ ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۷۳ ، Darts (wall or lawn)دارت (دیوار یا چمن) ۱۴۸ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۳۳ ۷۴ Fencing، شمشیربازی ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۷۵ Football, competitive، فوتبال آمریکایی رقابتی ۵۳۱ ۶۳۳ ۷۳۵ ۸۳۸ ۷۶ Football, touch, flag, general،فوتبال ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۷۷ ، Football or baseball, playing catchفوتبال یا بیس بال ، (گرفتن توپ) ۱۴۸ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۳۳ ۷۸ Frisbee playing, general، فریزبی ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۷۹ ،Frisbee, ultimate frisbeeFrisbee مسابقه ی تیمی یا ultimate Frisbee ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۸۰ Golf, general، گلف ۲۶۶ ۳۱۷ ۳۶۸ ۴۱۹ ۸۱ ،Golf, walking and carrying clubsگلف همراه با پیاده روی و حمل چوبهای گلف ۲۶۶ ۳۱۷ ۳۶۸ ۴۱۹ ۸۲ ،Golf, driving rangeگلف و حمل وسایل آن با ماشین در زمین گلف ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۸۳ ، Golf, miniature golfگلف مینیاتوری ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۸۴ ، Golf, walking and pulling clubsگلف ، پیاده روی و کشیدن چرخ حاوی چوبهای گلف ۲۵۴ ۳۰۳ ۳۵۱ ۴۰۰ ۸۵ ، Golf, using power cartگلف ، ۲۰۷ ۲۴۶ ۲۸۶ ۳۲۶ ۸۶ Gymnastics، ژیمناستیک ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۸۷ ،Hacky sackهاکی با foot bag ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۸۸ ، Handballهندبال ۷۰۸ ۸۴۴ ۹۸۱ ۱۱۱۷ ۸۹ Handball, team، هندبال ، تیمی ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۹۰ Hockey, field hockey، هاکی در زمین هاکی ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۹۱ Hockey, ice hockey، هاکی روی یخ ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۹۲ ،Riding a horse, generalاسب سواری ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۹۳ ،Horesback riding, saddling horseسوارکاری ، زین کردن اسب saddling ۲۰۷ ۲۴۶ ۲۸۶ ۳۲۶ ۹۴ ،Horseback riding, grooming horseاسب سواری ، آرایش و تیمار کردن ۲۰۷ ۲۴۶ ۲۸۶ ۳۲۶ ۹۵ ،Horseback riding, trottingاسب سواری ، یورتمه ۳۸۴ ۴۵۷ ۵۳۱ ۶۰۵ ۹۶ Horseback riding, walking،اسب سواری ، راه رفتن آرام ۱۴۸ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۳۳ ۹۹ Horse racing, galloping،مسابقه اسب سواری،(چهار نعل رفتن یا galloping) ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۰۰ نظافت ،Horse grooming, moderateاسب ، با شدت متوسط ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۱۰۱ ،Horseshoe pitchingزدن نعل اسب ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۰۲ Jai alaijai alai(نوعی بازی با توپ و دیوار با راکتی بنام xistera) ۷۰۸ ۸۴۴ ۹۸۱ ۱۱۱۷ ۱۰۳ ،Martial arts, judo, karate, jujitsuهنرهای رزمی ، جودو ، کاراته ، جوجیتسو ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۱۰۴ Martial arts, kick boxing،هنرهای رزمی ، کیک بوکسینگ ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۱۰۵ Martial arts, tae kwan do،هنرهای رزمی ، تائه کوان دو ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۱۰۶ ،Krav maga trainingآموزش Krav maga(نوعی هنر رزمی) ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۱۰۷ ،Juggling تردستی(پرتاپ و نگه داشتن چند توپ در هوا) ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۱۰۸ Kickball، (مخلوطی از فوتبال و بیس بال است) ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۰۹ Lacrosse، لاکراس(بازی با توپ پلاستیکی و چوبهای بلند که بر سر آنها تور قرار دارد) ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۱۰ ،Orienteeringمسیریابی با استفاده از نقشه و قطب نما ۵۳۱ ۶۳۳ ۷۳۵ ۸۳۸ ۱۱۱ بازی از راههای ناشناخته ورزش نظامی،Playing paddleballبا ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۱۱۲ Paddleball, competitivePaddleball،(یک راکت چوبی یا پلاستیکی که توپی با نخ پلاستیکی به مرکز آن وصل است) ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۱۱۳ Polo،چوگان ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۱۴ Racquetball, competitive،رقابت راکت بال مثل رقابت Paddleballاست اما بدون اتصال توپ به راکت ، ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۱۱۵ ، Playing racquetballبازی racquetball ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۱۶ Rock climbing, ascending rock، صخره نوردی ، صعودی ۶۴۹ ۷۷۴ ۸۹۹ ۱۰۲۴ ۱۱۷ ،Rock climbing, rappellingصخره نوردی ، پایین آمدن با طناب ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۱۸ ،Jumping rope, fastطناب زدن، سریع ۷۰۸ ۸۴۴ ۹۸۱ ۱۱۱۷ ۱۱۹ ،Jumping rope, moderateطناب زدن ، متوسط ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۱۲۰ Jumping rope, slow،طناب زدن ، آهسته ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۲۱ ،Rugbyفوتبال راگبی ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۱۲۲ ، Shuffleboard, lawn bowlingبازی شافل بورد ، بولینگ چمن ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۲۳ Skateboarding، اسکیت بورد ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۲۴ Roller skating، رولر اسکیت ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۲۵ ،Roller blading, in-line skatingاسکیت با کفش اسکیت ۷۰۸ ۸۴۴ ۹۸۱ ۱۱۱۷ ۱۲۶ ،Sky divingپرش و پرواز در آسمان ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۲۷ Soccer, competitive، فوتبال ، رقابتی ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۱۲۸ Playing soccer، بازی فوتبال غیر رقابتی ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۲۹ Softball or baseball، سافتبال یا بیس بال ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۳۰ ، Softball, officiatingداوری سافتبال ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۱۳۱ ،Softball, pitchingسافتبال ، گرفتن توپ ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۱۳۲ ، Squashاسکواش ۷۰۸ ۸۴۴ ۹۸۱ ۱۱۱۷ ۱۳۳ ،Table tennis, ping pongتنیس روی میز ، پینگ پنگ ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۱۳۴ ،Tai chiتای چی ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۱۳۵ Playing tennis، بازی تنیس ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۳۶ ، Tennis, doublesتنیس ، دوبل یا دو نفره ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۱۳۷ ،Tennis, singlesتنیس ،تک نفره ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۳۸ ، Trampolineترامپولین(پرش و اکروبات بر روی تور قابل ارتجاع) ۲۰۷ ۲۴۶ ۲۸۶ ۳۲۶ ۱۳۹ ، Volleyball, competitiveوالیبال ، رقابتی ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۴۰ ، Playing volleyballبازی والیبال ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۴۱ ،Volleyball, beachوالیبال ساحلی ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۴۲ ، Wrestlingکُشتی ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۱۴۳ Wallyball(نوعی بازی با تیم دو تا چهار نفره شبیه به زمین والیبال است اما با توپ و دیوار) ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۴۴ ،Backpacking, Hiking with packپیاده روی با کوله پشتی ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۴۵ Carrying infant, level ground،حمل نوزاد بروی زمین مسطح ۲۰۷ ۲۴۶ ۲۸۶ ۳۲۶ ۱۴۶ Carrying infant, upstairs،حمل نوزاد به طبقه بالا ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۴۷ Carrying 16 to 24 lbs, upstairs،حمل ۱۶ تا ۲۴ پوند بار به طبقه بالا ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۱۴۸ Carrying 25 to 49 lbs, upstairs،حمل ۲۵ تا ۴۹ پوند بار به طبقه بالا ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۴۹ Standing, playing with children, light،بازی ایستاده سبک با کودکان ۱۶۵ ۱۹۷ ۲۲۹ ۲۶۱ ۱۵۰ ، Walk/run, playing with children, moderateراه رفتن / دویدن ، بازی با کودکان ، متوسط ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۱۵۱ ،Walk/run, playing with children, vigorousراه رفتن / دویدن ، بازی با کودکان ، شدید ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۵۲ ،Carrying small childrenحمل بچه های کوچک ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۵۳ Loading, unloading car،بارگذاری و تخلیه ماشین ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۵۴ Climbing hills, carrying up to 9 lbs،صعود تپه ، حمل بار تا ۹ پاند ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۵۵ ، Climbing hills, carrying 10 to 20 lbصعود تپه ، حمل بار از ۱۰تا۲۰ پوند ۴۴۳ ۵۲۸ ۶۱۳ ۶۹۸ ۱۵۶ Climbing hills, carrying 21 to 42 lb،صعود تپه ، محل بار از ۲۱ تا ۴۲ پوند ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۵۷ ،Climbing hills, carrying over 42 lbصعود تپه ، حمل بار بیش از ۴۲ پوند ۵۳۱ ۶۳۳ ۷۳۵ ۸۳۸ ۱۵۸ پایین رفتنWalking downstairs،از پله ها ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۵۹ ،Hiking, cross countryپیاده روی طولانی میان کشوری (cross country) ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۱۶۰ Bird watching،تماشای پرندگان ۱۴۸ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۳۳ ۱۶۱ Marching, rapidly, military،رژه ، سریع ، نظامی ۳۸۴ ۴۵۷ ۵۳۱ ۶۰۵ ۱۶۲ ،Children’s games, hopscotch, dodgeballبازی های کودکان ، لی لی، وسطی ( ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۶۳ Pushing stroller or walking with children،هل دادن کالسکه یا راه رفتن با کودکان ۱۴۸ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۳۳ ۱۶۴ ، Pushing a wheelchairهل دادن صندلی چرخدار ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۱۶۵ ، Race walkingمسابقه پیاده روی ۳۸۴ ۴۵۷ ۵۳۱ ۶۰۵ ۱۶۶ Rock climbing, mountain climbing، صخره نوردی ، کوه نوردی ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۶۷ ، Walking using crutchesپیاده روی با استفاده از عصا ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۶۸ ،Walking the dogقدم زدن با سگ (راه بردن سگ) ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۶۹ ،Walking, under 2.0 mph, very slowقدم زدن ، با سرعت کمتر از ۰/۲ مایل در ساعت ، بسیار آهسته ۱۱۸ ۱۴۱ ۱۶۳ ۱۸۶ ۱۷۰ Walking 2.0 mph, slow، پیاده روی ۰/۲ مایل در ساعت ، آهسته ۱۴۸ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۳۳ ۱۷۱ ،Walking 2.5 mphپیاده روی ۵/۲ مایل در ساعت ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۷۲ ، Walking 3.0 mph, moderateپیاده روی ۰/۳ مایل در ساعت ، متوسط ۱۹۵ ۲۳۲ ۲۷۰ ۳۰۷ ۱۷۳ ، Walking 3.5 mph, brisk paceپیاده روی ۵/۳ مایل در ساعت ، سریع ۲۲۴ ۲۶۷ ۳۱۱ ۳۵۴ ۱۷۴ Walking 3.5 mph, uphill5/3 پیاده روی با سرعت ۳٫۵ مایل در ساعت ، در سر بالایی ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۱۷۵ Walking 4.0 mph, very brisk0/4 پیاده روی با سرعت ۴ مایل در ساعت پیاده روی ، بسیار سریع ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۷۶ Walking 4.5 mphپیاده روی با سرعت ۵/۴ مایل در ساعت ۳۷۲ ۴۴۳ ۵۱۵ ۵۸۶ ۱۷۷ Walking 5.0 mphپیاده روی با سرعت ۵ مایل در ساعت ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۱۷۸ ،Boating, power, speed boatقایقرانی ، قدرتی ، با قایقهای سرعتی ۱۴۸ ۱۷۶ ۲۰۴ ۲۳۳ ۱۷۹ Canoeing, camping trip،قایقرانی ، سفر کمپینگ ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۱۸۰ ،Canoeing, rowing, lightقایقرانی کانوی ،سبک ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۸۱ ،Canoeing, rowing, moderateقایقرانی کانوی ، متوسط ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۸۲ ،Canoeing, rowing, vigorousقایقرانی ، پاروزنی ، شدید ۷۰۸ ۸۴۴ ۹۸۱ ۱۱۱۷ ۱۸۳ ،Crew, sculling, rowing, competitionقایقرانی با خدمه، پاروزنی رقابتی ۷۰۸ ۸۴۴ ۹۸۱ ۱۱۱۷ ۱۸۴ Kayaking،کایاکینگ ، قایقرانی با کایاک ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۸۵ Paddle boat،قایقرانی با پدال رو ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۱۸۶ Windsurfing, sailingWindsurfing، موج سواری با تخته موج بادبانی ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۸۷ ،Sailing, competitionقایقرانی ، رقابتی ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۸۸ Sailing, yachting, ocean sailing،قایقرانی ، قایقرانی در اقیانوس ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۸۹ ،Skiing, water skiingاسکی ، اسکی روی آب ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۱۹۰ ،Ski mobilingاسکی با جت اسکی ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۹۱ ،Skin diving, fastغواصی اسکین با تجهیزات، سریع ۹۴۴ ۱۱۲۶ ۱۳۰۸ ۱۴۸۹ ۱۹۲ ،Skin diving, moderateغواصی با تجهیزات ، متوسط ۷۳۸ ۸۸۰ ۱۰۲۲ ۱۱۶۳ ۱۹۳ Skin diving, scuba diving،غواصی با تجهیزات و غواصی تفریحی اسکوبا ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۹۴ Snorkeling،شنای زیر آبی ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۹۵ Surfing, body surfing or board surfing،موج سواری ۱۷۷ ۲۱۱ ۲۴۵ ۲۷۹ ۱۹۶ Whitewater rafting, kayaking, canoeing، قایق سواری در آبهای خروشانWhitewater، کایاکینگ ، قایقرانی با کانوی ۲۹۵ ۳۵۲ ۴۰۹ ۴۶۵ ۱۹۷ ،Swimming laps, freestyle, fastشنا ، آزاد ، سریع ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۱۹۸ ،Swimming laps, freestyle, slowشنا ، آزاد ، آهسته ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۱۹۹ ،Swimming backstrokeشنا کرال پشت ۴۱۳ ۴۹۳ ۵۷۲ ۶۵۱ ۲۰۰ ،Swimming breaststrokeشنای کرال سینه ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۲۰۱ Swimming butterfly،شنای پروانه ۶۴۹ ۷۷۴ ۸۹۹ ۱۰۲۴ ۲۰۲ ،Swimming leisurely, not lapsشنای تفریحی، ۳۵۴ ۴۲۲ ۴۹۰ ۵۵۸ ۲۰۳ Swimming sidestroke،شنای پهلو ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۲۰۴ ،Swimming synchronizedشنا هماهنگ ۴۷۲ ۵۶۳ ۶۵۴ ۷۴۵ ۲۰۵ Swimming, treading water, fast, vigorous،شنا ، معلق ماندن عمودی در آبTreading))، سریع ، شدید ۵۹۰ ۷۰۴ ۸۱۷ ۹۳۱ ۲۰۶ شنا ، معلق ماندن عمودی در آب ، متوسط ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ ۲۰۷ ،ورزش های ایروبیک آبی ، ورزشهای سبک آبی بدون وسیله ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷

منبع مطلب

این مطالب را نیز ببینید!

جشنواره من اوکی ام

چطور وضعیت بیماری کرونا ویروس کووید ۱۹ را برای بچه‌ها توضیح بدهیم؟

منتشر شده در ۱۵-۱۲-۹۸ ۳۴ بازدید بدون دیدگاه مدت زمان تقریبی مطالعه : ۷ دقیقه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *