salvigol

قطره سالویگل چه کاربردی دارد؟

شربت برون کلد هلث اید

موارد استفاده از قطره سالویگل کم کننده ترشح عرق بدن در شرایط معمولی و دوران ( یائسگی ) خشکاننده شیر مادران خشکاننده شیر مادران با توقف شیر دهی کاهش ترشح عرق بدن در شرایط معمولی و دوران ( یائسگی ) شرایط نگهداری قطره سالویگل در جای خشک و خنک و …

مشاهده بیشتر »