صفحه اصلی / مذهبی / نحوه غسل جبیره | فیلم آموزش وضو جبیره

نحوه غسل جبیره | فیلم آموزش وضو جبیره

وضو و غسل جبیره ای در صورت کاشتن ناخن به چه صورت می باشد؟ اگر برداشتن مانع به هیچ عنوان ممکن نباشد یا موجب حرج و سختی غیر قابل تحمل باشد، به صورت جبیره ای وضو و غسل را انجام دهد یعنی در هنگام وضو و غسل به نیت وضو و غسل روی ناخن مصنوعی دست تر بکشد. لازم به ذکر است اگر بتواند ناخن مصنوعی را بردارد و این کار را نکند و جبیره بگیرد، جبیره باطل است!.

نحوه غسل جبیره | فیلم آموزش وضو جبیره
غسل جبیره

احکام وضوى جبیره

چیزى که با آن زخم و شکسته را مى‏بندند و دوایى که روى زخم و مانند آن مى‏گذارند جبیره نامیده مى‏شود.

اگر در یکى از جاهاى وضو زخم یا دمل یا شکستگى باشد، چنانچه روى آن باز است و آب براى آن ضرر ندارد، باید به طور معمول وضو گرفت.

اگر زخم یا دمل یا شکستگى در صورت و دستها است و روى آن باز است و آب ریختن روى آن ضرر دارد، اگر اطراف آن را بشوید کافى است. ولى چنانچه کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، بهتر آن است که دست تر بر آن بکشد و بعد پارچه پاکى روى آن بگذارد و دست تر را روى پارچه هم بکشد. و اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است و نمى‏شود آب کشید، باید اطراف زخم را به طورى که‏در وضو گفته شد، از بالا به پایین بشوید و بنابر احتیاط مستحب پارچه پاکى روى زخم بگذارد و دست تر روى آن بکشد. و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست‏شستن اطراف زخم کافى است و در هر صورت تیمم لازم نیست.

اگر زخم یا دمل یا شکستگى در جلوى سر یا روى پاها است و روى آن باز است چنانچه نتواند آن را مسح کند باید پارچه پاکى روى آن بگذارد و روى پارچه را با ترى آب وضو که در دست مانده مسح کند و بنابر احتیاط مستحب تیمم هم بنماید و اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد، باید بجاى وضو تیمم کند و بهتر است‏یک وضو بدون مسح هم بگیرد.

اگر روى دمل یا زخم یا شکستگى بسته باشد، چنانچه بازکردن آن ممکن است و زحمت و مشقت هم ندارد و آب هم براى آن ضرر ندارد، باید روى آن را باز کند و وضو بگیرد، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد، یا جلوى سر و روى پاها.

اگر زخم یا دمل یا شکستگى در صورت یا دستها باشد و بشود روى آن را باز کرد، چنانچه ریختن آب روى آن ضرر دارد و کشیدن دست تر ضرر ندارد، واجب است دست تر روى آن بکشد.

اگر نمى‏شود روى زخم را باز کرد ولى زخم و چیزى که روى آن گذاشته پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر و زحمت و مشقت هم ندارد،باید آب را به روى زخم برساند، و اگر زخم یا چیزى که روى آن گذاشته نجس است،چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روى زخم ممکن باشد بدون زحمت و مشقت،باید آن را آب بکشد و موقع وضو آب را به زخم برساند، و در صورتى که آب براى زخم ضرر دارد، یا آن که رساندن آب به روى زخم ممکن نیست‏یا زخم نجس است‏و نمى‏شود آن را آب کشید، باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است‏روى آن را مسح کند، و اگر جبیره نجس است‏یا نمى‏شود روى آن را دست تر کشید،مثلا دوایى است که به دست مى‏چسبد، پارچه پاکى را به طورى که جزء جبیره حساب شود، روى آن بگذارد و دست تر روى آن بکشد و اگر این هم ممکن نیست احتیاط واجب آن است که وضو بگیرد و تیمم هم بنماید.

اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکى از دستها فرا گرفته باشد باز احکام جبیره جارى و وضوى جبیره‏اى کافى است، ولى اگر معظم اعضاى وضو را گرفته باشد، بنابر احتیاط، باید جمع نماید بین عمل جبیره و تیمم، اگر چه کفایت تیمم در این صورت بعید نیست.

اگر جبیره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد، باید تیمم بنماید.

کسى که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روى آن کشیده است مى‏تواند سر و پا را با همان رطوبت مسح کند یا از جاهاى دیگر وضو رطوبت بگیرد.

اگر جبیره تمام پهناى روى پا را گرفته ولى مقدارى از طرف انگشتان و مقدارى از طرف بالاى پا باز است، باید جاهایى که باز است روى پا را و جایى که جبیره است روى جبیره را مسح کند.

اگر در صورت یا دستها چند جبیره باشد، باید بین آنها را بشوید. و اگر جبیره‏ها در سر یا روى پاها باشد، باید بین آنها را مسح کند. و در جاهایى که جبیره است باید بدستور جبیره عمل نماید.

اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست، باید به دستور جبیره عمل کند، و بنابر احتیاط واجب تیمم هم بنماید واگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد، پس اگر زخم در صورت و دست است اطراف آن را بشوید و اگر در سر یا روى پاها است اطراف آن را مسح کند و براى جاى زخم به دستور جبیره عمل نماید.

اگر در جاى وضو زخم و جراحت و شکستگى نیست، ولى به جهت دیگرى آب براى همه دست و صورت ضرر دارد، باید تیمم کند و احتیاط مستحب آن است که وضوى جبیره‏اى هم بگیرد، ولى اگر براى مقدارى از دست و صورت ضرر دارد چنانچه اطراف آن را بشوید کافى بودن بعید نیست، ولى احتیاط به تیمم ترک نشود.

اگر جایى از اعضاى وضو را رگ زده است و نمى‏تواند آن را آب بکشد یا آب براى آن ضرر دارد، اگر روى آن بسته است، باید به دستور جبیره عمل کند. و اگر معمولا باز است‏شستن اطراف آن کافى است.

اگر در جاى وضو یا غسل چیزى چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست، یا به‏قدرى مشقت دارد که نمى‏شود تحمل کرد، باید به دستور جبیره عمل کند.

غسل جبیره‏اى مثل وضوى جبیره‏اى است، ولى بنابر احتیاط واجب بایدآن را ترتیبى به جا آوردند نه ارتماسى.

کسى که وظیفه او تیمم است، اگر در بعضى از جاهاى تیمم او زخم یا دمل یا شکستگى باشد، باید به دستور وضوى جبیره‏اى، تیمم جبیره‏اى نماید.

کسى که باید با وضو یا غسل جبیره‏اى نماز بخواند چنانچه بداند که تا آخر وقت عذر او برطرف نمى‏شود، مى‏تواند در اول وقت نماز بخواند. ولى اگر امید دارد که تا آخر وقت عذر او برطرف شود، احتیاط واجب آن است که صبر کند واگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره‏اى بجا آورد.

اگر انسان براى مرضى که در چشم اوست موى چشم خود را بچسباند، باید وضو و غسل را جبیره‏اى انجام دهد، و احتیاط آن است که تیمم هم بنماید.

کسى که نمى‏داند وظیفه‏اش تیمم است‏یا وضوى جبیره‏اى بنابر احتیاط واجب باید هر دو را بجا آورد.

نمازهایى را که انسان با وضوى جبیره‏اى خوانده، صحیح است و بعداز آن که عذرش برطرف شد، براى نمازهاى بعد هم نباید وضو بگیرد، ولى اگر براى آنکه نمى‏دانسته تکلیفش جبیره است‏یا تیمم هر دو را انجام داده باشد، باید براى نمازهاى بعد وضو بگیرد.

 


منبع مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *