چاراویماق

شهرستان چاراویماق دارای دو بخش و 6 منطقه و حدودا 250 روستا یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی می باشد
متن خبر

به گزارش پایگاه رسمی چاراویماق :

فهرست و لیست روستاهای شهرستان چاراویماق

شهرستان چاراویماق دارای دو بخش و 6 منطقه و دهستان و حدودا 250 روستا یکی از شهرستان های استان آذربایجان شرقی می باشد که در ادامه میتوانید لیست کل بخش ها و مناطق و روستا های شهرستان چاراویماق را مشاهده بفرمایید که برای هر کدام تعداد خانوار و جمعیت و مرد و زن به تفکیک لیست شده اند.

تقسیمات کشوری شهرستان چاراویماق

 • بخش مرکزی شهرستان چاراویماق
  – دهستان چاراویماق مرکزی
  – دهستان چاراویماق جنوب غربی
  – دهستان قوری‌چای شرقی
  – دهستان ورقه

شهرها: قره‌آغاج

 • بخش شادیان
  – دهستان چاراویماق جنوب شرقی
  – دهستان چاراویماق شرقی

معرفی شهرستان چاراویماق

لیست روستا های شهرستان چاراویماق

 

ردیف استان شهرستان بخش منطقه روستا خانوار جمعیت مرد زن
1 آذربایجان شرقی چاراویماق 9,016 31,071 15,982 15,089
2 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان 3,214 11,367 5,922 5,445
3 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی 1,275 4,428 2,340 2,088
4 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی اربط 20 68 32 36
5 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی انباردان 0 0 0 0
6 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قره اغاج کوشک 21 48 25 23
7 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قزلجه ارشد 26 91 47 44
8 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قوی دلان 25 85 47 38
9 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قیزلق 13 38 19 19
10 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی کهریز 0 0 0 0
11 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی منیشگه 28 81 45 36
12 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قورت یمز 0 0 0 0
13 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی جویزالان 0 0 0 0
14 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی اغداش 4 16 8 8
15 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی اغبلاغ کورانلو 175 597 315 282
16 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی انابلاغی * * * *
17 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی اوچبلاغ 8 33 19 14
18 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی بنفشه درق 21 67 35 32
19 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی جعفراباد 0 0 0 0
20 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی خواجه لرسفلی 25 85 49 36
21 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی خواجه لرعلیا 32 99 58 41
22 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی خواجه لروسطی 26 97 48 49
23 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی دوزایچی 9 33 17 16
24 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی زرین ده 14 47 24 23
25 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قینرجه سفلی 23 73 37 36
26 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قینرجه علیا 12 32 15 17
27 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی گونه قارشو 13 48 23 25
28 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی مرتضی قلی کندی 25 97 55 42
29 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی اورتایال 0 0 0 0
30 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی الاکین 30 105 52 53
31 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی ایدوغموش 24 92 43 49
32 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی بیگلرکندی 67 247 136 111
33 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی چوللو 4 11 8 3
34 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی مزرعه بیگلرکندی  /زرین اباد/ 0 0 0 0
35 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی علی جولا 8 28 17 11
36 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قرمزی باغ 51 208 108 100
37 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قزل قلعه کورانلو 44 198 100 98
38 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قلچ خان کندی 127 474 253 221
39 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قوزلو 0 0 0 0
40 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی ناچیت کورانلو 18 56 31 25
41 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی بابونه سفلی 11 34 14 20
42 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی بابونه علیا 14 32 16 16
43 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی بابونه وسطی 20 51 24 27
44 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی بناکوه 5 18 10 8
45 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی تخلی جاق 0 0 0 0
46 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی چوکتو 21 73 40 33
47 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی حمام 11 47 26 21
48 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی خضرگوران سفلی 0 0 0 0
49 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی خضرگوران علیا 8 32 15 17
50 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی ذاکرکندی 140 456 243 213
51 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قره سفر 51 202 105 97
52 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قطعه * * * *
53 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی قوچ احمد 41 120 67 53
54 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق جنوب شرقی گل 56 194 105 89
55 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی 1,939 6,939 3,582 3,357
56 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی امیراباد 15 65 26 39
57 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی شورقشلاق 35 120 69 51
58 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قره گنای سفلی 41 133 68 65
59 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قره گنای علیا 57 174 96 78
60 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قره گنای وسطی 69 214 116 98
61 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی یاربلاغی 54 204 106 98
62 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی تریان قشلاقی 101 343 185 158
63 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی اورتاسو 303 1,201 604 597
64 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی پیرقلی 24 82 40 42
65 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی تکان 16 48 30 18
66 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی کهنه قشلاق 35 118 65 53
67 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی گوراسرسفلی 0 0 0 0
68 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی گوراسرعلیا 0 0 0 0
69 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی مولوی کورانلو 25 85 48 37
70 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی مزرعه زرین اباد 0 0 0 0
71 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی اغچه ریش 112 384 200 184
72 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی عمواوغلی  سفلی 123 436 219 217
73 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی عمواوغلی علیا 43 168 88 80
74 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی اغچه مشهد 18 55 32 23
75 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی بارگاه 35 120 37 83
76 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی شورتپه 21 77 38 39
77 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قزل جه قشلاق / قزلجه قشلاق/ 51 188 94 94
78 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی مزرعه کهلو 0 0 0 0
79 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی بنیادکندی 18 70 34 36
80 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی تخت سفلی 28 102 56 46
81 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی تخت علیا 21 82 39 43
82 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی حصار 6 17 8 9
83 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی خان خانم 25 87 48 39
84 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی ساری قمش 7 18 9 9
85 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی صوفی احمد 22 90 43 47
86 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی صومعه 8 26 14 12
87 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قره اغاج کوشک 0 0 0 0
88 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قره کند 30 117 54 63
89 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قلعه حسین اباد 125 394 217 177
90 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی ماخ 51 196 108 88
91 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی باغلوجه 20 67 37 30
92 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی باروت اغاجی 63 233 125 108
93 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی بایرام کندی 0 0 0 0
94 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی پاییزگاه 0 0 0 0
95 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی پیرعزیز 22 62 32 30
96 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی چرچرا 30 102 51 51
97 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی خندق 10 24 12 12
98 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی دوه یاتاقی  /کورانلو 156 592 295 297
99 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قره داش 7 24 12 12
100 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قره گنبدعلیا 33 134 72 62
101 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قره گنبد سفلی 21 63 34 29
102 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قره ولی 8 27 12 15
103 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی مرادخان کندی 0 0 0 0
104 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی مسنلو 50 197 109 88
105 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی حجم کندی / جاجیم کندی/ 0 0 0 0
106 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی شکربلاغی 0 0 0 0
107 آذربایجان شرقی چاراویماق شادیان چاراویماق شرقی قوریچاق 0 0 0 0
108 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی 5,802 19,704 10,060 9,644
109 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی 1,048 3,496 1,790 1,706
110 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی علی بیگلوی علیا 22 65 35 30
111 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی علی بیگلوی سفلی 22 56 27 29
112 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی پیرسقا 33 95 51 44
113 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی فوجه کندی 27 79 38 41
114 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی قزل قلعه موسولانلو 39 128 60 68
115 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی ابدارلار 10 31 20 11
116 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی حاجی اباد 6 20 9 11
117 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی گویجه قلعه 172 534 278 256
118 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی ابگرم 62 224 109 115
119 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی ارسکنای سفلی 34 115 58 57
120 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی ارسکنای علیا 18 72 39 33
121 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی حاجی کندی سفلی 14 50 29 21
122 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی حاجی کندی علیا 31 120 63 57
123 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی خاتون گنای 8 26 15 11
124 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی دیبکلو 7 25 14 11
125 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی ساری اغل 20 75 37 38
126 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی شعبان 25 85 46 39
127 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی شورجه اله امانلو 6 28 15 13
128 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی شیرعلی 6 22 10 12
129 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی طالب 25 85 37 48
130 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی علی کندی 7 30 9 21
131 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی قودچی / قدچی/ 17 56 30 26
132 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی قره صوفی 26 93 51 42
133 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی گللرقره صوفی / گللر/ * * * *
134 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی مریم 32 100 54 46
135 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی ملاحمزه 8 30 16 14
136 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی ماخوله  /ماخوله بالا/ 17 47 26 21
137 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی اخساخلار 13 46 25 21
138 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی الوچین 19 75 36 39
139 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی بایجوق 20 58 28 30
140 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی داشبلاغ علیا 21 75 34 41
141 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی داش کسن 7 24 15 9
142 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی اسلام آباد 40 136 68 68
143 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی قملو 9 25 12 13
144 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی گلی 66 239 122 117
145 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی ویران قیه 70 235 123 112
146 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی گوی داش 47 154 78 76
147 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق جنوب غربی داشبلاغ پایین 39 125 66 59
148 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی 1,574 5,194 2,679 2,515
149 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی اوچ درق 131 420 215 205
150 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قوجورسفلی 19 52 24 28
151 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قوجورعلیا 23 78 45 33
152 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی ناچیت کورانلو /ناچیت حوله وران / 29 84 50 34
153 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی یالی قورت 7 21 13 8
154 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی یساول 4 15 7 8
155 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی التنجی * * * *
156 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی دبردان سفلی 58 214 103 111
157 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی دبردان علیا 32 112 51 61
158 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قزل اباد 58 195 101 94
159 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی نبی صوفی 20 72 38 34
160 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی الله کندی * * * *
161 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی چوبدارکندی 11 36 19 17
162 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی خوبیار * * * *
163 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی سریک 22 63 32 31
164 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی شاهقلی کندی 50 157 79 78
165 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی طالار 13 42 21 21
166 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قوشقوان سفلی 11 34 17 17
167 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قوشقوان علیا 18 71 40 31
168 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قوشقوان وسطی 4 11 8 3
169 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی گلی بلاغ 26 70 38 32
170 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی گردالو 54 167 83 84
171 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی گل تپه 44 141 70 71
172 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی گل ویران 21 69 40 29
173 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی میررزابیگ کندی 15 57 30 27
174 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی یانبلاغی 61 194 92 102
175 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی پالچقلو 10 24 12 12
176 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی پیک 84 246 133 113
177 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی شیویار /شیویاربالا/ 31 103 45 58
178 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی کورجه / گورجه/ 11 47 22 25
179 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی گلوجه علیا 0 0 0 0
180 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی مهدی خان کندی 5 17 10 7
181 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی گلوجه سفلی 0 0 0 0
182 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی ایشلق کندی 16 69 32 37
183 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی تکانلوی سفلی 27 106 62 44
184 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی تکانلوی علیا 24 73 41 32
185 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی جارچی کندی کوه 29 100 55 45
186 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی چوگانلو 65 227 111 116
187 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی خرمدرق 70 241 109 132
188 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی دوه یاتاقی 31 113 63 50
189 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قزل داغ 42 129 68 61
190 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قزلجه قمشلو / قزلجه هاشم خان/ 30 102 55 47
191 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قمشلو 6 16 10 6
192 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی تیکمه تپه 25 75 45 30
193 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی خادم کندی 78 227 114 113
194 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی مجیراباد 13 50 27 23
195 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی مخدوم کندی 41 134 70 64
196 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی علی بیگ کندی 17 71 40 31
197 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قرخ بلاغ 59 193 96 97
198 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی قزل قیه/ قزل دره / 25 94 51 43
199 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی کردکندی 33 132 65 67
200 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی مصطفی کندی 8 24 14 10
201 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی چاراویماق مرکزی مهمانلو 56 180 99 81
202 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی 691 2,176 1,131 1,045
203 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی کریم اباد 15 42 23 19
204 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی گلوجه امیرانلو 0 0 0 0
205 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی اغ زیارت 101 317 162 155
206 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی اغ کند 19 56 25 31
207 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی ایده لو 26 89 52 37
208 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی تازه کندصولتی 15 42 18 24
209 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی سلطان اباداغ زیارت /سلطان ابادصولتی 93 278 143 135
210 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی شهنوازعلیا 29 81 39 42
211 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی شهنوازوسطی 34 98 49 49
212 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی گل تپه 22 72 36 36
213 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی نصیرکندی / نصیراباد/ 28 106 51 55
214 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی الاچیق 40 135 74 61
215 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی جعفراباد 6 18 12 6
216 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی جلیل اباد 26 79 42 37
217 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی چپقلو 96 305 175 130
218 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی شرشر 4 19 9 10
219 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی شهنوازسفلی 33 106 52 54
220 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی گلیتر / گلیتربلاغی/ 35 120 59 61
221 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی هزاران سفلی * * * *
222 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی هزاران علیا 7 24 11 13
223 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی یاغلی بلاغ 19 57 31 26
224 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قوری چای شرقی قلی کندی 41 125 64 61
225 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه 827 2,736 1,411 1,325
226 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه شورقره کند 81 268 149 119
227 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه قیه قشلاقی 7 21 12 9
228 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه کلب کندی 8 31 18 13
229 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه اغداغ رود 0 0 0 0
230 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه القو 49 155 75 80
231 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه امین اباد 22 62 29 33
232 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه حسینی سفلی 0 0 0 0
233 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه حسینی علیا 86 313 163 150
234 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه حیدراباد 6 15 7 8
235 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه سلطان اباد 26 77 43 34
236 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه سوغانچی رود 9 35 20 15
237 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه سوغانچی کوه 70 220 120 100
238 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه نرگس اباد 45 139 70 69
239 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه ورقه سفلی 0 0 0 0
240 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه ورقه علیا 90 307 145 162
241 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه ورقه وسطی 0 0 0 0
242 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه قبله بلاغی 0 0 0 0
243 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه چوگان خرابه 0 0 0 0
244 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه اغچه اوغلان 0 0 0 0
245 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه ایمشجه 92 331 175 156
246 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه بلقان 38 114 51 63
247 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه خلج 0 0 0 0
248 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه خواجه شاهی 97 325 168 157
249 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه دلاک قبری 0 0 0 0
250 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه دوه میدانی * * * *
251 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه دین اوغلی 0 0 0 0
252 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه سختدل 40 136 72 64
253 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه شورجه امام جمعه 45 134 70 64
254 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه قره گل 15 51 22 29
255 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه قوچی کندی 0 0 0 0
256 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه گنبد 0 0 0 0
257 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی ورقه سوغانچی  /مهمان بلاغی/ 0 0 0 0
258 آذربایجان شرقی چاراویماق مرکزی قره آغاج 1,662 6,102 3,049 3,053

 

 

 

پایان اطلاعات خبر

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت بهره مندی از تمامی امکانات نرم افزار چاراویماق را دانلود و نصب نمایید