• تاریخ: بهمن 17, 1394
  • شناسه خبر: 9739

کودک وخانواده

والدین همواره باید تلاش کنند تا بتوانند رابطه ی قابل اعتماد با فرزندانشان داشته باشند ودست به اعمالی که منجر به ایجاد فاصله بین آنان وفرزندان شود، نزنند که در صورت ایجاد فاصله تمامی شرایط وعوامل دست به دست هم می دهند تا ...

به گزارش ندای چاراویماق:

کودک وخانواده

خانواده جامعه کوچک اجتماعی است که معمولاً از پدر ومادر وفرزندان تشکیل می شود. زمانی که کودک متولد می شود او را به عنوان عضوی از این جامعه کوچک اما پراهمیت می دانند. روانشناسان، پرورشکاران، جامعه شناسان همه تاکید می کنند که خانواده یکی از مهمترین واساسی ترین سازمانی است که به رشد وپرورش کودک یاری می دهد. کودک در خانواده نخستین چشم انداز را از جهان پیرامون به دست می آورد . به تعبیرساده والدین اولین پایه گذار شخصیت ، ارزشها و معیارهای فکری کودکان می باشند. ارزشها ومعیارهای فکری والدین نقش مهمی در شیوه تربیتی فرزندان دارد، شیوه تربیتی نیز متعاقبا در تعیین سرنوشت ، سبک وخط مشی آینده کودک تاثیر به سزایی داشته واثری عمیق وپایدار در پی ریزی رفتار وشخصیت فردی کودکان و برانگیختن روح زندگی و آرامش روانی را به معنای واقعی در پی دارد.

رشد تواناییهای کودک بسته به محیطی است که والدین در منزل برای کودک ایجاد می کنند. وقتی والدین محیطی آرام وبدون دغدغه را برای فرزندان خود ترتیب دهند، کودک از لحاظ رشد فکری وجسمی مورد حمایت واقع می شود ولی وقتی والدین محیطی نامساعد با شیوه های تربیتی نادرست خود ایجاد کنند، کودک، آن محیط ایده آل را برای رشد از دست خواهد داد.

بیشتر کودکان درسالهای قبل از دبستان دوست دارند تمامی کارهای پدر ومادر خود را تقلید می کنند ورفتارهای آنان را با موشکافی به صورت دقیق یاد می گیرند ، والدین باید با اعمال رفتارهای مناسب تلاش کنند الگوی مناسبی برای فرزندانشان باشند.

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی بسیار مهم باید به فرزندان خود با عملکرد خود چگونگی برقراری یک رابطه سالم اجتماعی با محیط و اطرافیان را بیاموزند. والدین باید در تمامی مراحل زندگی فرزندانشان با آنهان بوده وهمپای فرزندانشان حرکت کنند نه جلوتر ونه عقب تر. اگروالدین در این مسیر جلوتر بروند کودک احساس ناامنی کرده واگر والدین عقب تر بمانند کودک احساس بی نیازی به پدر ومادر می کند. برقراری ارتباط نزدیک با کودک، مخصوصاً در دنیای امروزی که زمینه های انحراف در آن موج می زند امری ضروری تلقی می شود. والدین همواره باید تلاش کنند تا بتوانند رابطه ی قابل اعتماد با فرزندانشان داشته باشند ودست به اعمالی که منجر به ایجاد فاصله بین آنان وفرزندان شود، نزنند که در صورت ایجاد فاصله تمامی شرایط وعوامل دست به دست هم می دهند تا تنهایی کودک را به هر نحوی پر کنند واین برهه ، برهه ای خطر آفرین برای کودک محسوب می شود. برهه ای که می تواند اثرات مخرب خود را در تمامی مراحل زندگی کودک به جا بگذارد. «تمام روانشناسان قبول دارند که شخصیت فرد تحت تاثیر رفتارهای است که اولیای اودر سالهای اول زندگی از خود نشان می دهند.»۱

لیلاشعبانی مسئول کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان چاراویماق