• تاریخ: اسفند 6, 1393
  • شناسه خبر: 1582

همان ، برفی که مقام ارشد ارتش دست بدست داد تا به سرباز برسد یادتان هست که

همان ، برفی که مقام ارشد ارتش دست بدست داد تا به سرباز برسد یادتان هست که ...