• تاریخ: خرداد 19, 1395
  • شناسه خبر: 11348

آغاز عملیات زیر سازی و آسفالت ریزی خیابانهای سطح شهر

به گزارش ندای چاراویماق، گزارش تصویری از آغاز عملیات زیر سازی و آسفالت ریزی خیابانهای سطح شهر قره اغاج توسط شهرداری ...

به گزارش ندای چاراویماق، گزارش تصویری از آغاز عملیات زیر سازی و آسفالت ریزی خیابانهای سطح شهر قره اغاج توسط شهرداری

۴ca7d881-9cb3-432b-aa48-a0bebf6ddc5e_20160608_082150 ۷a6a6ece-0c79-4293-81ba-aeeb894edc2b_20160607_143403 ۹a6bbbd9-322c-4daa-99d3-bd34044c0a2d_20160607_141630 ۲۷c3ac6e-586a-4cfd-b6fa-28f609085ec7_20160608_080119 ۷۳ee7c1f-a036-4e31-83bd-33821e5b81d8_20160607_141053 ۷۹d85fad-c975-4982-beb0-c73afb36882a_20160608_081505 ۵۷۳۷a2fe-22da-429e-98ac-6998f75cd90f_20160608_085014 ۴۱۹۸۳۷a2-eabc-4666-81eb-3195098a0936_20160608_080805 ۲۲۷۶۴۱۸۱-eece-416b-b4de-582cf03e623e_20160607_140520 a2f8023c-692e-4aad-a22f-badc3784c4c5_20160608_084229 dfaac49e-3c22-4644-a91f-662ca83dc93e_20160608_085924