• تاریخ: فروردین 10, 1395
  • شناسه خبر: 10618

آماده سازی فضای سبز وکاشت گل در سطح شهربمناسبت عید نوروز

شهرداری قره اغاج به مناسبت فرار رسیدن عید نوروز اقدام به اماده سازی و کاشت گل در سطح شهر قره اغاج کرد ...

به گزارش ندای چاراویماق، شهرداری قره اغاج به مناسبت فرار رسیدن عید نوروز اقدام به اماده سازی و کاشت گل در سطح شهر قره اغاج کرد

۲a0f3d9d-b30a-4484-8a06-ff31216da23e_20160328_114539 ۴c065cc2-0eef-430a-8a24-44e68c0466d5_20160328_113017 ۷۸f9ca9e-77ec-4e79-a46e-f4fab4298b5f_20160328_115254 ۳۸۶b9397-fdaf-4f11-a556-2155b7b37dff_20160328_114222 ۰۲۳۲۴۶۱d-e811-4d3f-b772-d5ae91d6df6d_20160328_105636 ۷۶۷۴۵۷be-a5d6-4280-8203-7635182e57a2_20160328_112400 ۵۴۳۴۵۹۸۵-۸۴۷۸-۴a18-969f-67e24eabaa68_20160328_111136 b0f6e273-aaf5-45f8-bf38-06d7e9755682_20160328_113528 d3c07388-4f8d-4b17-b629-3ebcc614f460_20160328_110621 e6fb380f-3d5c-46ac-a1e6-f5c9b59ab772_20160328_115752 f820ef76-6dfe-45fa-97f8-6d1850b0c2b2_20160328_121229